ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน
ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย
ระหว่าง ภาครัฐเจ้าของโครงการ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ผู้สังเกตการณ์


งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ      ที่อยู่ 59/1 หมู่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130      สอบถามเพื่มเติมได้ที่ 083-3937167, 075-500117, 075-50088 ในวันและเวลาราชการ