ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โครงการ วิธีซื้อ/จ้าง งบประมาณ
 20 พ.ย. 2562  ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 40 แรงม้า  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  590,000.00  
 23 ส.ค. 2562  โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เฉพาะเจาะจง  370,000.00  
 26 ก.ค. 2562  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนบคงหงอก หมู่ที่ 9 บ้านนาท่อม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,140,000.00  
 26 ก.ค. 2562  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลอย หมู่ที่ 2 บ้านไสห้าง ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,127,500.00  
 26 พ.ค. 2562  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เฉพาะเจาะจง  1,890.00  
 7 พ.ค. 2562  จัดซื้อผ้าเวสลุค ผ้าต่วน  เฉพาะเจาะจง  12,000.00  
 24 เม.ย. 2562  จ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสา  เฉพาะเจาะจง  2,800.00  
 24 เม.ย. 2562  จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เฉพาะเจาะจง  63,900.00  
 19 เม.ย. 2562  จัดซื้อวัสดุสำหรับการแข่งขันกีฬา  เฉพาะเจาะจง  3,460.00  
 17 เม.ย. 2562  จัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล  เฉพาะเจาะจง  7,500.00  
 10 เม.ย. 2562  จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีเกิดวาตภัย  เฉพาะเจาะจง  10,115.00  
 4 เม.ย. 2562  จ้างทำป้ายไวนิล  เฉพาะเจาะจง  360.00  
 4 เม.ย. 2562  จ้างเหมาบริการเต๊นท์โต๊ะและหลอดไฟโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  เฉพาะเจาะจง  5,000.00  
 4 เม.ย. 2562  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  เฉพาะเจาะจง  7,610.00  
 2 เม.ย. 2562  จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่6และหมู่9  เฉพาะเจาะจง  7,500.00  
 2 เม.ย. 2562  ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  เฉพาะเจาะจง  11,146.00  
 1 เม.ย. 2562  จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา  เฉพาะเจาะจง  5,110.00